«

»

Mar 11

WSKAZANIA DOTYCZĄCE DYSPENSOWANIA OD WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI OD POKARMÓW MIĘSNYCH ORAZ OD OBOWIĄZKU POWSTRZYMANIA SIĘ OD ZABAW W DNI POKUTY

Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). W związku z dotychczasową praktyką i licznymi prośbami o dyspensę od obowiązku zachowania dnia pokutnego, należy przypomnieć przepisy prawa obowiązujące w tej materii podkreślając, że dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).

 1. Wierni, którzy ukończyli 14 rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki całego roku oraz Środę Popielcową.
 2. Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski z 12 czerwca 2003 roku oprócz przepisów obowiązujących w Kościele powszechnym, zaleca się zachowanie wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.
 3. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Zachowanie postu ścisłego pozwala na spożycie jednego posiłku do syta i dwóch skromnych w ciągu dnia.
 4. Duszpasterze oraz rodzice powinni zatroszczyć się aby również ci, którzy nie są związani obowiązkiem postu i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, byli wprowadzeni w autentycznego ducha pokuty.
 5. Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje w piątki całego roku i w czasie Wielkiego Postu.
 6. Przy zachowaniu prawa biskupa diecezjalnego, o którym mowa w kan. 87, proboszcz może dla słusznej przyczyny i według przepisów biskupa diecezjalnego, udzielić w poszczególnych wypadkach dyspensy od obowiązku zachowania dnia pokuty, albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne uczynki pobożne. Taką władze ma również przełożony kleryckiego instytutu zakonnego lub stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie papieskim, w odniesieniu do swoich podwładnych oraz innych osób przebywających na stałe w domu (por. kan. 1245 KPK).
 7. Należy podkreślić, że uprawnienie, o którym mowa w pkt. 6, nie może być stosowane bez słusznej przyczyny ani nie może być przeciwne przepisom wydanym przez biskupa (kan. 89 KPK).
 8. Proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku dyspensy od wstrzemięźliwości od posiłków mięsnych z wyjątkiem Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku. Z dyspensy udzielonej przez proboszcza mogą korzystać parafianie wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie danej parafii.
 9. W pojedynczym przypadku dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić dyspensy od obowiązku powstrzymania się od zabawy w dany piątek poza okresem Wielkiego Postu. Z dyspensy udzielonej przez proboszcza mogą korzystać parafianie wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie danej parafii.
 10. Udzielając dyspensy, o której mowa w pkt. 8 i 9, proboszcz nakłada na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego, jałmużny lub uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia. Przed posiłkiem lub zabawą należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.
 11. W przypadku nupturientów, którzy proszą o zgodę na zawarcie związku małżeńskiego w piątek i o dyspensę od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz od powstrzymania się od zabawy, proboszcz zanim jej udzieli powinien:
  1. uświadomić proszącym, że piątek jest dniem medytacji męki i śmierci Chrystusa a charakter pokutny tego dnia jest wynagrodzeniem Panu naszemu za Jego mękę;
  2. przedstawić przepisy prawa dotyczące dni pokuty;
  3. kiedy wybór piątku na ślub i wesele motywowany jest oszczędnością, w delikatny sposób wskazać, że oszczędzić można również na innych elementach przygotowań, np. na wystroju sali – wszystko zależy od uznawanych priorytetów. Wiele z tych oszczędności będzie dla weselników niezauważalnych, natomiast wybór terminu piątkowego może powodować wątpliwości w sumieniach gości;
  4. podkreślić, że piątek jest dniem roboczym, wielu weselników w ten dzień będzie musiało być jeszcze w pracy, a po niej mogą być zbyt zmęczeni, by się dobrze na weselu bawić. Część może w ogóle z pojawienia się na zabawie zrezygnować. Mniej zostanie im też czasu na przygotowanie się niż w dzień wolny.
 12. Jeżeli przyjęcie weselne przewidziane jest na terenie innej parafii niż ta, w której zawierany będzie sakramentalny związek małżeński, wówczas proboszcz miejsca jako duszpasterz przygotowujący narzeczonych do zawarcia małżeństwa, w celu uniknięcia dodatkowych formalności, w imieniu nupturientów prosi proboszcza miejsca, w którym odbędzie się przyjęcie, o dyspensę od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz od powstrzymania się od zabawy w piątek.
 13. Udzielając zgody na zawarcie związku małżeńskiego w piątek i dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz od powstrzymania się od zabawy, proboszcz powinien:
  1. wskazać konkretną formę zadośćuczynienia do wypełnienia, np. zachowanie pokutnego charakteru wybranego dnia tygodnia, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, jałmużna lub uczynki miłosierdzia;
  2. podkreślić, że zadośćuczynić powinni nie tylko małżonkowie, ale wszyscy wierzący goście. Młoda para powinna poinformować o tym gości weselnych;
  3. wskazując jałmużnę jako zadośćuczynienie, unikać wszelkich skojarzeń z zapłatą za udzielenie dyspensy;
  4. zachęcić do skromnego charakteru przyjęcia.
 14. Prawodawca w Kodeksie Prawa Kanonicznego nie wprowadza żadnych ograniczeń co do czasu zawierania związku małżeńskiego. Natomiast „Obrzędy sakramentu małżeństwa” zawierają następującą uwagę o charakterze duszpasterskim:

  „Jeśli liturgię małżeństwa sprawuje się w okresie Adwentu lub Wielkiego Postu, czy też w inne dni o charakterze pokutnym, proboszcz powinien przypomnieć nowożeńcom, aby mieli na uwadze szczególny charakter tych okresów liturgicznych” (Wstęp, nr 11).

  Nie ma zatem potrzeby dyspensowania od zakazu zawierania małżeństw w piątek, gdyż on nie istnieje. Dyspensa dotyczy tylko wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz obowiązku powstrzymania się od zabaw w dni pokuty.

 15. W udzielaniu dyspens proboszczowie powinni się kierować duszpasterską roztropnością oraz troską o zbawienie dusz.

+ Ryszard Kasyna
Biskup Pelpliński